Cần nắm kĩ 7 nguyên tắc cơ bản dành cho kế toán viên

20/10/2020
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
Tư Duy Chiến Pháp Độc Tôn
 1. Trang chủ
 2. Tin tức
 3. Cần nắm kĩ 7 nguyên tắc cơ bản dành cho kế toán viên

Cần nắm kĩ 7 nguyên tắc cơ bản dành cho kế toán viên

Ngày đăng: 14:58 23-12-2021 | 498 lượt xem

Công ty vốn nước ngoài nên hay không sử dụng dịch vụ kế toán?


Cần nắm kĩ 7 nguyên tắc cơ bản dành cho kế toán viên


Nguyên tắc kế toán được hiểu là những tuyên bố chung, có vai trò như những chuẩn mực, mực thước, chỉ dẫn hay hướng dẫn mà các nhân viên Kế toán từng phần hành phải áp dụng để phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính có liên quan đến công việc nhằm tạo ra tính thống nhất cao trong hệ thống.

Các nguyên tắc kế toán không ngừng được cải tiến; thay đổi và hoàn thiện để đáp ứng sự phát triển chung của nền kinh tế. Nguyên tắc kế toán là toàn bộ những quy định được chuẩn hóa thành các chuẩn mực; quy ước được các tổ chức; doanh nghiệp thường xuyên áp dụng trong quá trình thực hiện các công việc kế toán và lập báo cáo tài chính. Việc áp dụng các nguyên tắc kế toán giúp các thông tin tài chính kế toán cung cấp đạt đến độ tin cậy nhất định. Có nhiều rất nhiều nguyên tắc kế toán khác nhau.

Cần nắm kĩ 7 nguyên tắc cơ bản dành cho kế toán viên

Nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc hoạt động liên tục,… là những nguyên tắc Kế toán cơ bản mà bất kỳ nhân viên theo nghề nào cũng cần phải nắm rõ và phân biệt. Để hiểu hơn về các loại nguyên tắc này, mời bạn tham khảo rõ hơn trong bài viết dưới đây nhé!
 

1. Nguyên tắc cơ sở dồn tích (Accruals)

 

Các nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí được kế toán ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hay chi tiền, các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích giúp phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp ở nhiều thời điểm khác nhau như quá khứ, hiện tại và tương lai. Thông qua nguyên tắc cơ sở dồn tích, mọi nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp đều được ghi chép vào sổ kế toán từ thời điểm phát sinh giao dịch chứ không căn cứ vào thực tế thu chi.
 

2. Nguyên tắc giá gốc căn bản (Historical cost)

 

Tài sản của doanh nghiệp phải được ghi nhận theo giá gốc (Giá doanh nghiệp chi trả để mua tài sản). Giá gốc được tính dựa trên số tiền hoặc khoản giá trị tương đương với tiền đã thanh toán, phải trả hoặc theo giá trị hợp lý của tài sản xác định vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

 

Dịch vụ kế toán thuê ngoài sẽ mang đến cho khách hàng những gì?


Kế toán doanh nghiệp không được tự ý điều chỉnh giá gốc của tài sản, trừ khi có quy định khác cụ thể trong luật kế toán hoặc chuẩn mực kế toán. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình mua ngoài sẽ được xác định dựa vào nguồn hình thành tài sản:
 

Nguyên giá = Giá mua tính trên hóa đơn + Chi phí lắp đặt – Chiết khấu giảm giá (nếu có)
 

3. Nguyên tắc hoạt động liên tục (Going concern)

 

Với nguyên tắc hoạt động liên tục, nội dung nguyên tắc này yêu cầu báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả sử doanh nghiệp đang hoạt động và sẽ tiếp tục trong tương lai gần, tức là doanh nghiệp không có ý định hoặc bị bắt buộc ngừng hoạt động. Trường hợp nếu thực tế khác với giả định đưa ra thì báo cáo phải được lập trên một cơ sở khác, đồng thời đưa ra các giải thích về cơ sở mới để lập BCTC
 

Nguyên tắc hoạt động liên tục bắt buộc kế toán không được lập quá các khoản dự phòng và đúng nguyên tắc. Các khoản dự phòng này cũng không được đánh giá cao hơn giá trị tài sản và khoản thu nhập không thấp hơn giá trị các khoản phải trả và phải chi. Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu và thu nhập khi có các bằng chứng về khả năng thu được lợi ích kinh tế. Đồng thời khoản chi phí sẽ được ghi nhận khi chứng minh chắc chắn về khả năng phát sinh chi phí.


Cần nắm kĩ 7 nguyên tắc cơ bản dành cho kế toán viên


Nguyên tắc này có mối quan hệ với nguyên tắc giá gốc. Giả thiết doanh nghiệp hoạt động liên tục sẽ liên quan đến việc phản ánh chi phí, tài sản và thu nhập của doanh nghiệp theo giá gốc, không phản ánh theo giá của thị trường mặc dù giá thị trường là giá của những tài sản doanh nghiệp mua về và có thể thay đổi theo thời gian
 

4. Nguyên tắc nhất quán (Consistency)

 

Với nguyên tắc nhất quán, kế toán cần doanh nghiệp cần làm rõ sự thống nhất trong một kỳ kế toán giữa các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn để áp dụng. Các chính sách, phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác và chỉ nên thay đổi khi có lý do đặc biệt và ít nhất phải chuyển sang kỳ kế toán sau.
 

Trường hợp nếu xảy ra sự thay đổi trong chính sách và phương pháp kế toán thì cần bổ sung trong thuyết minh báo cáo, giải trình lý do và sự ảnh hưởng của nó.

Nguyên tắc nhất quán đảm bảo các thông tin luôn mang tính ổn định và có thể so sánh được giữa các kỳ kế toán với nhau, giữa kế hoạch hay dự toán với thực tế thực hiện.


Cần nắm kĩ 7 nguyên tắc cơ bản dành cho kế toán viên
 

5. Nguyên tắc phù hợp (Matching concept)

 

Nguyên tắc phù hợp nhắc nhở người sử dụng phải có sự phù hợp trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí. Trường hợp khi ghi nhận khoản doanh thu thì cần có sự tương ứng với khoản chi phí liên quan. Khoản chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm khoản chi phí của kỳ trước hoặc khoản chi phí liên quan đến doanh thu của kỳ đó.

Khi ghi nhận các khoản chi phí hợp lý tương ứng với khoản doanh thu trong kỳ phát sinh sẽ giúp doanh nghiệp phân tích và tính toán chính xác các phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Điều này chính là cơ sở giúp doanh nghiệp tính được khoản thuế TNDN cần phải nộp cho nhà nước

Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm:

 • Chi phí của kì tạo ra doanh thu: Là các chi phí phát sinh thực tế trong kì và liên quan đến việc tạo ra doanh thu của kì đó
 • Chi phí của kì trước hoặc chi phí phải trả liên quan đến doanh thu của kì đó

 

 

Dịch vụ kế toán thuê ngoài sẽ mang đến cho khách hàng những gì?


6. Nguyên tắc thận trọng trong kế toán (Frudence concept)


Đối với nguyên tắc này, yêu cầu cần đưa ra sự phán đoán, xem xét và cân nhắc kỹ lương để lập các ước tính kế toán trong điều kiện mình không chắc chắn.

Nguyên tắc thận trọng yêu cầu ghi tăng vốn chủ sở hữu chỉ được thực hiện khi có bằng chứng chắc chắn, còn việc ghi giảm vốn chủ sở hữu phải được ghi nhận từ khi có chứng cứ về khả năng có thể xảy ra.

Doanh nghiệp không nên lập quá lớn các khoản dự phòng, không nên đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và khoản thu nhập, không đánh giá thấp hơn giá trị các khoản phải trả và chi phí. Việc ghi nhận chi phí cần có bằng chứng về khả năng phát sinh. Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế.
 

7. Nguyên tắc trọng yếu

 

Một trong các nguyên tắc kế toán quan trọng đó chính là nguyên tắc trọng yếu. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót trong hoàn cảnh cụ thể. Trường hợp thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch thông tin báo cáo tài chính. Tính trọng yếu của thông tin được xem xét dựa trên 2 phương diện là định tính và định lượng.
 

Là kế toán viên hay kế toán dịch vụ cũng đều cần tuân thủ các nguyên tắc kế toán kể trên để đảm bảo mọi báo cáo đều chính xác, đúng quy định. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập với những khó khăn về nguồn lực và chi phí để thuê nhân viên kế toán thực hiện các công tác ghi chép, hạch toán, lập báo cáo thuế, BCTC…thì việc lựa chọn dịch vụ kế toán kèm theo giải phải phần mềm kế toán là giải pháp tối ưu để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, yên tâm sản xuất và kinh doanh.

Nguồn: Internet

Cần nắm kĩ 7 nguyên tắc cơ bản dành cho kế toán viên


Đối với các doanh nghiệp nhỏ khi thuê nhân viên kế toán với khoản tiền (tầm 8 – 10 triêu) mỗi tháng đôi khi sẽ gây lãng phí. Do đó, nhiều công ty lựa chọn giải pháp tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán để làm thay công việc của kế toán tổng hợp để tiết kiệm cũng như đảm bảo về nghiệp vụ hơn.


Hiện nay, với dịch vụ kế toán thuế linh hoạt hơn doanh nghiệp có thể thuê công ty làm dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp để hỗ trợ công việc kế toán. Không ai có thế phủ nhận những lợi ích mà dịch vụ kế toán mang lại cho cách doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ này phải có sự chọn lọc và lựa chọn tỉ mỉ, nhất là đối với các công ty nước ngoài.

Thấu hiểu được mong của khách hàng, công ty Cường Anh tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho công ty nước ngoài trọn gói chuyên nghiệp giá rẻ tphcm, thực hiện toàn bộ công việc của nhân viên kế toán cho doanh nghiệp như: báo cáo thuế, kê khai thuế, báo cáo, quyết toán thuế, làm sổ sách, lập báo cáo tài chính theo quy định. Với sự thông hiểu về luật pháp tại Việt Nam, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh lực kế toán thuế, sự hiểu rõ về môi trường và lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, chúng tôi đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho Quý Doanh nghiệp.
 

Công ty vốn nước ngoài nên hay không sử dụng dịch vụ kế toán?

Cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, các số liệu mà doanh nghiệp cung cấp sẽ được xử lý chính xác nhất, theo đúng các quy định của pháp luật, mọi số liệu sẽ được Cường Anh xử lý nhanh chóng, kịp thời. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thời hạn nộp tờ khai. Đồng thời, dịch vụ Kế toán Cường Anh cam kết mọi thông tin của doanh nghiệp sẽ được bảo mật tối đa. Chúng tôi không ngừng cố gắng học hỏi kiến thức, cải thiện chất lượng dịch vụ để giải quyết được mọi vấn đề mang đến sự hài lòng, sự tín nhiệm đối với mỗi khách hàng, kể cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói đã chấm dứt.

Xem thêm: 3 đối tượng doanh nghiệp nên thuê dịch vụ kế toán trọn gói bên ngoài
Tham khảo: 10 việc kế toán cần lầm ngay lập tức đối với một công ty mới thành lập
 

CHÚNG TÔI CAM KẾT:


✅ Luôn có mặt mọi lúc khi doanh nghiệp cần.
✅ Chi phí dịch vụ luôn thấp hơn thuê kế toán viên tại đơn vị
✅ Đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, luôn cập nhật kịp thời về luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.
✅ Dễ dàng làm việc với cơ quan thuế, mối quan hệ rộng.
✅ Năng lực và trình độ chuyên môn cao
✅ Không cần công ty phải tốn không gian, cơ sở vật chất hạ tầng riêng dành cho kế toán.
✅ Mọi thông tin doanh nghiệp sẽ được bảo mật tuyệt đối 

 

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế cho công ty trọn gói chuyên nghiệp rẻ tphcm

 
Bảng giá dịch vụ kế toán thuế cho công ty trọn gói chuyên nghiệp rẻ tphcm
CƯỜNG ANH

➦ Địa chỉ : 187/3 Trần Văn Đang, Phường 11, Q.3, Tp.HCM
☎ Hotline/Zalo: 0908 741 135 

 
 

XEM THÊM

 • FSF CENTER

  FSF CENTER

  Cường Anh chuyên dịch vụ kế toán trọn gói báo cáo thuế hàng tháng quý cho công ty chuyên nghiệp giá rẻ tại tphcm - chính xác - nhanh chóng - bảo mật tuyệt đối. Gọi ngay!
 • LIÊN KẾT

  Trang chủ
  Giới thiệu
  Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp
  Dịch vụ hoạt động Kinh doanh
  Dịch vụ kết thúc Kinh doanh
  Tin tức
  Liên hệ   
 • Liên hệ

  Cường Anh

  ➦ Địa chỉ : 187/3 Trần Văn Đang, Phường 11, Q.3, Tp.HCM
  ☎ Hotline/Zalo: 0971489559
  ➦ Email: cuonganhketoan@gmail.com

 • Hỗ Trợ Khách Hàng

  Hướng dẫn đăng ký dịch vụ
  Hướng dẫn thanh toán
  Chính sách bảo hành
  Chính sách bảo mật thông tin